Sökning: "Therese Lanzén Ederheim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Lanzén Ederheim.

  1. 1. Sju elevers uppfattningar om sin skolsituation inom flexteamsverksamhet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Therese Lanzén Ederheim; Linda Sagestam; [2020-03-02]
    Nyckelord :flexteamsverksamhet; särskild undervisningsgrupp; delaktighet; inkludering; skola; elever;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka olika uppfattningar elever har av sindelaktighet inom flexteamsverksamhet (FTV) i skolan. Studien ämnar ge svar på följande frågeställningar. LÄS MER