Sökning: "Therese Liljegren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Liljegren.

 1. 1. ”Det är good enough” : En kvalitativ studie om uppfattningar hos personal inom tvångsvården, avseende läkemedelsassisterad behandling av opiatmissbruk i tvångsvård för missbrukare, ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jennie Holm Skans; Therése Liljegren; [2019]
  Nyckelord :Ethics; LARO; LVM; Etik; LARO; LVM;

  Sammanfattning : Inom gruppen opiatmissbrukare är dödligheten hög och många av dessa vårdas med stöd av LVM på något av landets LVM-hem. Opiatmissbruk behandlas ofta med substitutionsbehandling. Denna behandlingsform kallas ofta LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatmissbruk. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med vidmakthållande av fysiska aktivitetsbeteenden hos personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jennifer Rönnqvist; Therese Liljegren; [2017]
  Nyckelord :Self efficasy; maintenance; mental disorders; physical activity; physical therapy; behavior change teqniques; Tilltro till egen förmåga; vidmakthållande; psykisk ohälsa; fysisk aktivitet; fysioterapi; beteendeförändringstekniker;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa så som depression och ångestsyndrom återfinns i primärvården. Fysioterapeuter är vanligtvis en av de första instanserna och fysisk aktivitet en viktig behandlingsdel. Att särskilt arbeta med vidmakthållande av fysisk aktivitet är viktigt då denna patientgrupp ofta har svårt att bibehålla detta. LÄS MER

 3. 3. Inlärningssvårigheter i matematik - en systematisk litteraturstudie om undervisningsmetoder som fungerar i arbetet med elever som anses ha inlärningssvårigheter i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emma Liljegren; Therese Nordström; [2016]
  Nyckelord :Learning disabilities; teaching methods; mathematics; didactics; aid; inlärningssvårigheter; undervisningsmetoder; matematik; didaktik; stöd;

  Sammanfattning : Matematiksvårigheter är ett omdebatterat ämne i det svenska samhället. Elever som är i matematiksvårigheter kan ses som avvikande från normen och skolans förmåga att möta dessa elever minskar. När denna förmåga minskar används medicinska diagnoser i större utsträckning. LÄS MER