Sökning: "Therese Olsén"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Therese Olsén.

 1. 1. Formativa bedömningspraktiker i svenkämnet på mellanstadiet : En intervjustudie om sex lärares erfarenheter av formativ bedömning och återkoppling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Zofia Czarnowska; Therese Racette Olsen; [2023]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; återkoppling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka mellanstadielärares erfarenheter av formativbedömning i svenskämnet genom att belysa hur sex lärare beskriver sitt arbetemed formativ bedömning, vilka strategier och redskap de uppger att deanvänder för att bedöma elever formativt samt hur lärarna använderbedömningsinformation för att justera sin undervisning.Empiriskt material har samlats in genom sex semistruktureradeintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Större än summan av dess delar Kooperativt Lärandes påverkan på elevers prestation och motivation i matematikklassrummet.

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Therese Michels; Karin Olsén; [2021]
  Nyckelord :Mathematic; Cooperative Learning; achievement; motivation; primary school.; Matematik; Kooperativt Lärande; prestation; motivation; yngre elever.;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study was to compile research on how the method cooperative learning affect students achievement and motivation in the classroom of mathematic. Even though most researchers agree that cooperative learning has a positive effect on students achievement and motivation, the method isn’t used so much, instead traditional teaching dominates the teaching of mathematic. LÄS MER

 3. 3. Vad sägs om diskriminering i förskolan? : En diskursanalys av likabehandlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Michaela Danielsson; Therese Olsén; [2019]
  Nyckelord :diskriminering; de sju diskrimineringsgrunderna; normer; likabehandlingsplan; diskursanalys;

  Sammanfattning : Inledning Varje år sker flera hundra anmälningar om kränkande behandling och diskriminering i förskola och skola. Arbetet med värdegrundsfrågor är ständigt på tapeten i skolans värld men utan större framgång, trots vetskapen om denna ohälsa bland barn och elever i skolan har anmälningarna inte minskat. LÄS MER

 4. 4. Tysta Liljor 4-ever – En kvalitativ studie om den svenska myndighetsförfarandet då ett människohandelsbrott för sexuella ändamål har uppdagats, med fokus på offrens situation.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Höglund; Therese Olsén; [2010-08-12]
  Nyckelord :människohandel; människohandel för sexuella ändamål; sex trafficking; human;

  Sammanfattning : Människohandel för sexuella ändamål är ett brett område med många dimensioner. Många gånger kan det upplevas som ett avlägset problem och någonting som inte berör oss i Sverige. Människohandel är idag en utav världens mest lukrativa marknader och den tenderar bara till att öka. LÄS MER

 5. 5. Sinnesstimulering : En deskriptiv och explorativ studie om hur stimulans av de mänskliga sinnena kan användas för att påverka och skapa en upplevelse för kunden

  Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Hanna Axelsson; Therese Olsén; [2010]
  Nyckelord :Sensory marketing; Brand sense; Emotional marketing; Experience; Added value; Traditional marketing; Word of mouth; Sinnesmarknadsföring; Brand sense; Emotionell marknadsföring; Upplevelse; Mervärde; Traditionell marknadsföring; Word of mouth;

  Sammanfattning : Marknadsföring utgör inte någon särskiljande effekt idag och konsumenter blir visuellt överstimulerade av alla olika reklambudskap. På grund av detta måste företag numera skapa en djupare och personligare kontakt för att nå ut till sina kunder. LÄS MER