Sökning: "Therese Ring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Therese Ring.

 1. 1. Fabric conditioning for more gentle shredding : Pre-treatment for mechanical recycling of cotton and polyester

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therése Sjöblom; [2018]
  Nyckelord :Mechanical recycling; Reclaimed fibres; Shredding; Fibre length; Ring spinning; Rotor spinning; Cotton; Polyester; Sustainable development;

  Sammanfattning : There is a growing need for fibres with increasing population. One way to solve this is to recycle the fibres from textile waste. In mechanical recycling by shredding the textiles are shredded back to fibrous form. The biggest problem with shredding is that it is a harsh process that reduces the fibre length and damages the fibre. LÄS MER

 2. 2. Verklighetsanknytning, personlig utveckling och praktiskt arbete : En litteraturstudie om kunskapsinnehållet i slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Therese Ring; [2013]
  Nyckelord :Slöjd; Kunskap; Färdighet;

  Sammanfattning : I denna forskningskonsumerande uppsats undersöks vilka kunskaper och färdigheter som eleven förvärvar i slöjd och hur denna kunskap kan användas i skolans alla ämnen. Uppsatsen baseras på fem avhandlingar och tre vetenskapliga artiklar som har bearbetats genom en kvalitativ textanalys. LÄS MER

 3. 3. Dokumentation : Bli styrd eller styra?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Hanna Olofsson; Therese Ring; [2013]
  Nyckelord :Dokumentation; skriftligt omdöme; individuell utvecklingsplan; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Dokumentation handlar om att skriftligt stödja eleverna i deras kunskapsutveckling samt sociala utveckling, då den bland annat synliggör styrkor och svagheter hos eleverna. Denna studie kommer att behandla de problem som lärare och rektorer upplever i samband med dokumentation av elever... LÄS MER

 4. 4. ”Det är så det ska vara!” : - en studie av några lärares syn på och genomförande av individualisering i matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Therése Hjelmesten; Carola Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Individualization; mathematics; education; identification; individualization way; Individualisering; matematik; undervisning; kartläggning; individualiseringssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera några utvalda lärares syn på individualise­ring i matematikundervisningen för årskurs 4-6. Denna studie belyser och analyserar hur lärarna i studien ser på individualisering och vilka möjligheter och begränsningar de upplever, vad lärare grundar sin individuali­sering på och hur de sedan planerar och anpassar den i sin matematikunder­visning. LÄS MER

 5. 5. Efterbehandlingsansvar vid överlåtelse av verksamhet - särskilt om nya ägares efterbehandlingsansvar för föroreningar som uppstått före överlåtelsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Ring; [2007]
  Nyckelord :Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har tidigare varit en allmän uppfattning inom näringslivet att nya ägare som förvärvar hela eller delar av en verksamhet inte blir efterbehandlingsansvariga för föroreningar som uppstått före överlåtelsen. Denna uppfattning har emellertid ställts på sin spets i och med avgörandet MÖD 2003:127 vari Miljööverdomstolen fastslagit att krav om efterbehandlingsåtgärder får riktas mot vem som helst av dem som har bedrivit eller bedriver en verksamhet som bidragit till föroreningen. LÄS MER