Sökning: "Therese Sällberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Sällberg.

  1. 1. Föreställningar om specialpedagog som profession - En kvalitativ intervjustudie av två kommunala styrkedjor

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Sarah Sandberg; Therese Sällberg; [2020-03-09]
    Nyckelord :specialpedagogik; specialpedagog; kommunal styrkedja; professionsteori;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och få kunskap kring vilka föreställningar omspecialpedagog som profession som förekommer i två kommunala styrkedjor. Vår studiebaserades på en styrkedja med positionerna; politiker i utbildningsnämnden, förvaltningschef,områdeschef och rektor. LÄS MER