Sökning: "Thereze Ladekrans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thereze Ladekrans.

  1. 1. Beräkning av massbalanser för metaller i vatten samt miljöriskbedömning av Nerån vid Österbyverken i Östhammars kommun

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

    Författare :Thereze Ladekrans; [2011]
    Nyckelord :mass balances; environmental risk assessment; water; sediment; metals; massbalanser; miljöriskbedömning; vatten; sediment; metaller;

    Sammanfattning : Österbyverken is an industrial estate in Östhammars municipality in Uppland, Sweden. Many different activities have taken place on the estate the last 600 years. During the last 15 years both health and environmental studies have been made by different companies. LÄS MER