Sökning: "Thibault Géraudie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thibault Géraudie.

  1. 1. The 1677 Siege of Malmo - A Gamified Past Simulation for improving Cultural Heritage interpretation

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Thibault Géraudie; Marcio Filho; [2021]
    Nyckelord :Digital Heritage interpretation; VR; Gamifies Simulations; Cultural Heritage; Virtual Heritage; Edutaining; Social Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER