Sökning: "Thina Fritze"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thina Fritze.

 1. 1. Högläsning med dialog för elevers utveckling av ordförrådet : En kvalitativ studie om faktaboken som medierande verktyg i undervisning med fokus på ordinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thina Fritze; Kerstin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :boksamtal; F-3-elever; faktabok; högläsning med dialog; ordförråd; ordinlärning;

  Sammanfattning : Elever har skillnader i ordförrådets storlek vid skolstart. Bristerna består om inga åtgärder genomförs. Ordförrådet är viktigt för god läsförmåga och för att ta till sig kunskap. LÄS MER

 2. 2. Ordförrådets betydelse för elevers progression i skolan : En kunskapsöversikt om metoder för att utveckla F-3-elevers ordförråd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thina Fritze; Kerstin Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :F-3-elever; Metoder; Ordförrådsutveckling; Svenska;

  Sammanfattning : Det är stora skillnader i elevers ordförråd när de börjar skolan. Ordförrådet är ett viktigt verktyg i skolans alla ämnen men det finns inga tydliga riktlinjer för hur lärare ska jobba med ordförrådet. Konsekvenserna ett dåligt ordförråd kan leda till är ofärdiga utbildningar och utanförskap i samhället. LÄS MER