Sökning: "Thomas Brandt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Brandt.

  1. 1. Yrkesrelaterad stress och copingstrategier hos sjuksköterskor

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Thomas Brandt; [2008-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Statistik från Arbetsmiljöverket visar att arbetsskador orsakade av stress ökar.I Folkhälsorapport från 2001 kan man läsa att anställda inom kommuner och landsting har haft en särskilt negativ hälsoutveckling under 1990-talet. LÄS MER