Sökning: "Thomas Dimming"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Dimming.

  1. 1. Ordningsvakters erfarenheter av våld och hot i arbetslivet samt vilken betydelse interaktion och samarbete har vid upprätthållande av ordning.

    M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Miriam Strandberg; Nicole Herslund; [2009]
    Nyckelord :Bouncer; Violent behavior; Threats; Interaction; Solidarity; Group; Downplay of violence experience; Ordningsvakt; Våld; Hot; Interaktion; Samspel; Grupp; Nedtoning av våld;

    Sammanfattning : I föreliggande studie åsyftas att erhålla en djupare förståelse om ordningsvakters erfarenheter och upplevelser av våld och hot. Vi vill även få klarhet i vilken betydelse samspelet mellan kollegorna har, samt vad interaktionen mellan ordningsvakterna och gästerna har för betydelse för upprätthållandet av ordning där de arbetar. LÄS MER