Sökning: "Thomas Fux"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Fux.

  1. 1. Välkommen till förorden : musikpedagogiska traditioner, intentioner och konventioner speglade i fyra historiska manualer

    Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Maria Stiberg; [2010]
    Nyckelord :musikpedagogik; tradition; kulturhistoria; musikalisk bildning; kulturpsykologi;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ge en djupare inblick i pedagogiska tanketraditioner och med ett musikpedagogiskt kunskapsintresse undersöka vilka intentioner och konventioner som låg till grund för kommunikation av musikaliska kunskaper i historiska manualer. Förord ur fyra manualer från två olika århundraden studerades; en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1500-talet och en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1700-talet. LÄS MER