Sökning: "Thomas Ivarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Thomas Ivarsson.

 1. 1. Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger- En jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Thomas Ivarsson; Mia Wengberg; [2018]
  Nyckelord :AKK; Likvärdighet; Språkavdelning; Språklig medvetenhet; Språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ivarsson, Thomas & Wengberg Mia (2018). Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger – en jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Older adults and information technology : Exploring the problems encountered by older adults in their use of information technology

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Thomas Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :ageing; emotions; information technology; instructions; older adult; surrounding;

  Sammanfattning : Designing for older adults often takes the form of design for declining sensory, motor orcognitive ability. Instead of starting from disabilities this thesis aims to explore theproblems older adults experience in relation to information technology from theperspective of the older adult. LÄS MER

 3. 3. Materialhantering på byggarbetsplatser : Vilka aktiviteter anser olika arbetsgrupper vara de största problemen beträffande materialhantering?

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Thomas Ivarsson; [2014]
  Nyckelord :logistik; materialleverans; leverantörssamverkan;

  Sammanfattning : Hur byggmaterial hanteras på en byggarbetsplats är idag viktigt då materialkostnaden och hanteringen av den står för ca 50 % av byggkostnaderna i ett byggprojekt. Materiallogistiken är inte alltid lätt att hantera då det till ett projekt kommer byggmaterial till många olika yrkesgrupper från många olika leverantörer. LÄS MER

 4. 4. Historieläromedelsböcker, genus & progression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Måsse Hjeltman; Thomas Ivarsson; [2010]
  Nyckelord :Gender; Education; Historical consciousness; Textbook analyze;

  Sammanfattning : I denna undersökning ämnar vi ta reda på hur progressionen ser ut gällande framställningen av kvinnor i historieläromedel från 1960-talet till år 2007. Vi har fokuserat kring dem som oftast marginaliserats i innehållet till fördel för de politiska aktiva så som drottningar och andra politiker. LÄS MER

 5. 5. Inter-organisatorisk kommunikationssäkerhet : En fallstudie av informationssäkerhetsarbetet runt e-recept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Thomas Ivarsson; Johan Jonasson; [2008]
  Nyckelord :hälsoinformatik;

  Sammanfattning : Samtidigt som användandet av e-recept ökar i Sverige har Datainspektionen vid en tillsyn hos Apoteket AB konstaterat att det, i samband med överföringen av e-recept från vissa vårdgivare till Apoteket, finns brister i personuppgiftshanteringen. Hur uppstod dessa brister och finns det något de inblandade organisationerna kan göra för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden? Arbetet behandlar hanteringen av kommunikationssäkerhetsproblematik i ett inter-organisatoriskt perspektiv och beskriver hur det övergripande informationssäkerhetsarbetet påverkats av olika aktörers syn på ansvarsfrågor. LÄS MER