Sökning: "Thomas Junfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Junfors.

  1. 1. Grupparbete nu igen! : Hur divergerar respektive konvergerar lärares och elevers syn på grupparbete i teknikämnet.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Rolf Englesson; Thomas Junfors; [2021]
    Nyckelord :Grupparbete; teknikämnet; skola; Sverige; lärare; elever; kön;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie äratt undersöka hur elevers och lärares inställning till grupparbete i ämnet teknik konvergerar och divergerarutifrån sex aspekter. Eleverna som deltagit i studien har vi själva haft kontakt med genom praktik eller arbete och kommer från 6 olika skolor i Småland och Halland. LÄS MER