Sökning: "Thomas Lennholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Lennholm.

  1. 1. Anestesisjuksköterskans strategier vid hantering av en svår luftväg i en prehospital förstärkningsenhet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Thomas Lennholm; [2021]
    Nyckelord :Nurse anesthetist; pre-hospital; rapid response unit; difficult airway; critical incident technique; Anestesisjuksköterska; prehospital; förstärkningsenhet; svår luftväg; kritisk incident teknik;

    Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskan i en prehospital miljö ställs inför utmaningar när en svår luftväg inte längre kan hanteras genom basal luftvägshantering. Denna situation kräver spetskompetens inom avancerad luftvägshantering och anestesi, samt särskilda hjälpmedel. LÄS MER