Sökning: "Thomas Leonard Reneman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Leonard Reneman.

  1. 1. Tree stump manipulation - An experimental method to accelerate decomposition in tree stumps to compensate for the shortfall in dead wood substrate

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Thomas Leonard Reneman; [2021-11-29]
    Nyckelord :stumps; dead wood; extraction; biodiversity; natural disturbances; mimicking; manipulation;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER