Sökning: "Thomas Sahleström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Sahleström.

  1. 1. Kortare ledtid i bakaxeltillverkningen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

    Författare :Thomas Sahleström; [2017]
    Nyckelord :Produktionsutveckling; produktionseffektivisering; optimering av flöde;

    Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på Scania Ferruform AB. Arbetets mål var att identifiera förbättringar som kan göras i produktionen för att minska ledtid och förändringar som behövs för att producera i enstycksflöde. Resultaten har tagits fram med flödesanalyser, dataanalyser och simuleringar. LÄS MER