Sökning: "Thomas Wägner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Wägner.

  1. 1. Läroböckers idéer om demokratiskt deltagande. : En idéanalys av tre läroböcker inom tre läroplaner.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Jon Rask; Sepideh Wägner; [2012]
    Nyckelord :; Samhällskunskap; Idéer om demokrati; Medborgerligt inflytande; Utbildningskonceptioner; Läromedelsanalys;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva olika idéer om demokratiskt deltagande som förekommer i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. De tre läroböckerna som undersökts har varit gällande under tre olika läroplaner för svensk gymnasieskolan. Undersökningens teoretiska ramverk bygger på Thomas Englunds utbildningskonceptioner. LÄS MER