Sökning: "Thomas Westerberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thomas Westerberg.

 1. 1. Människor som spelar för mycket: En analys av relationen mellan spelbegär, problemets svårighetsgrad, personlighet, psykisk ohälsa och affektivitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Thomas Westerberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :spelproblem; spelbegär; personlighet; psykisk ohälsa; affektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att undersöka hur personlighetsegenskaper, ångest och depression samt positiv och negativ affekt relaterar till spelproblem och olika dimensioner av spelbegär hos människor med spelproblematik. Deltagarna bestod av personer med spelproblem (N = 66) som besvarat en webenkät som funnits tillgänglig på olika sociala medier/nätverk. LÄS MER

 2. 2. Att slitas mellan olika världar - en studie om dörrvakters arbets- och livssituation

  C-uppsats,

  Författare :Thomas Westerberg; [2010-01-29]
  Nyckelord :marginalmänniska; stigma; subkultur; dörrvakter; arbetssituation;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka dörrvakternas motsägelsefulla arbetssituation. Jag ville även undersöka om deras arbetssituation har lett till en livssituation där de bildat egna gemenskaper dörrvakter emellan och frågeställningarna: Hur upplever dörrvakterna sin arbetssituation inom nöjessektorn, slits de mellan olika världar i ett sorts ingenmansland? Hur upplever de att andra individer ser på deras yrkeskategori? Är det så att dörrvakters arbetssituation påverkar deras livssituation där de slutit sig samman i en egen gemenskap eller subkultur? I sin arbetssituation beskriver samtliga intervjupersoner hur de slits mellan olika sociala världar. LÄS MER