Sökning: "Thomasteoremet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Thomasteoremet.

 1. 1. ”DET ÄR LITE TABU…” - En kvalitativ analys kring aspekten att interagera med främlingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Franzén; [2018-09-12]
  Nyckelord :Interpersonell kommunikation; muntlig kommunikation; främling; meningsskapande; normer; självuppfyllande profetior.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att i en svensk stadskontext få en djupare förståelse för agerandetoch idéerna kring situationer att interagera med främlingar.Teori: Teorierna pluralistic ignorance och thomasteoremet används, men även teori sombehandlar situation- och platsbaserad kommunikation för att skapa en bredarekartläggning och djupare förståelse. LÄS MER

 2. 2. Situation hemlös : En studie hur hemlöshet påverkar identitetsskapandet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Silfwerflycht Leth; [2009]
  Nyckelord :Hemlöshet; identitet; avvikande beteende; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur människor som definieras hemlösa i det svenska samhället, försöker skapa sig en positiv självkänsla och identitet. Jag har utifrån mina forskningsfrågor försökt besvarat mitt syfte. LÄS MER

 3. 3. Systerskap, ledarskap, gemenskap. : En studie om unga kvinnor och upplevelsen av att vara ledare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Emma Svedberg; [2009]
  Nyckelord :Kvinnligt ledarskap; delat ledarskap; Systerskap; självförtroende; gemenskap; vänskap; kvinnligt; manligt; föredöme; personlig utveckling.;

  Sammanfattning : Studien bygger på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 14 tjejer som går på Porthälla gymnasium i Partille kommun och som läsåret 2008-2009 var med i organisationen Systerskap. Systerskap är ett samverkansprojekt mellan Ungdomsmottagningen i Partille kommun, högstadieskolorna i Partille kommun och Porthälla gymnasium med syfte att stärka unga tjejer genom att de får komma samma i grupp och utvecklas och samarbeta. LÄS MER