Sökning: "Thorbjörn Hard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thorbjörn Hard.

  1. 1. Effektiviserad produktutveckling : Efficient product development

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

    Författare :Thorbjörn Larsson; John Larsson; [2005]
    Nyckelord :Product development; Resource allocation; Development time; Decision; Strategy; Project portfolio.; Produktutveckling; Resursallokering; Utvecklingstid; Strategi; Urval; projektportfölj;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en rad olika faktorer som påverkar produktutvecklingsprocessen vid ett företag. Isaberg Rapid AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en rad produkter inom tre olika produktområden; kontor, verktyg och OEM. LÄS MER