Sökning: "Tidig hemgång"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Tidig hemgång.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av rådgivning kring amning under graviditet och upp till tio veckor postpartum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanin Chaaban; [2019]
  Nyckelord :Amning; upplevelse; rådgivning; information; kommunikation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik har visat att amningsfrekvensen har minskat i Sverige och i världen. En orsak till minskningen kan bero på att projektet Baby Friendly Hospitals Initiative som startade 1991 i Sverige avvecklades från vårdens sida mellan åren 2003 och 2004. Därefter skedde en nedgång gällande amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Omföderskors upplevelser av trygg hemgång efter förlossningen - Att återgå till hemmet sex till tolv timmar postpartum

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Catic; Matilda Claesson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Tidig hemgång; ; omföderska; moderns upplevelser; ; postpartumvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att kvinnor lämnar sjukhuset tidigt efter förlossningen. Under mitten av 1900-talet var det vanligt med en vårdtid på två veckor efter förlossningen, men idag är den normala vårdtiden 24–48 timmar i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Förstagångsmammors upplevelser av stöd från BB relaterat till tidig hemgång efter barnets födelse : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Svensson Lena; Järvenpää Malin; [2018]
  Nyckelord :attachment; breastfeeding; childbirth; early discharge; safey; support; amning; anknytning; barnafödande; stöd; tidig hemgång; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor har en viktig roll i att informera, stötta och vägleda kvinnan genom graviditet, förlossning och eftervården. Det vanligaste är att kvinnorna föder sitt barn på sjukhuset och därefter vårdas på BB för att bland annat få hjälp med amning och eftervård. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av omvårdnad vid höftfraktur. : En litteraturstudie ur den äldre patientens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Hallin; Felicia Emmertz; [2017]
  Nyckelord :Hip Fracture; Experiences; Elderly; Patients; Nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Incidensen av höftfrakturer är som störst i Sverige och drabbar främst äldre människor. Eftersom de äldre vanligtvis har fler sjukdomar involveras flera personalkategorier vilket gör att patienterna tillhör en av de mest vård- och resurskrävande grupperna inom sjukvården och att det betraktas som ett folkhälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Tidig understödd utskrivning från strokeenhet : En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Jansson; [2014]
  Nyckelord :Tidig understödd utskrivning; stroke; förbättringsarbete; hemrehabilitering;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund Rehabilitering efter ett strokeinsjuknande ska påbörjas tidigt och vara målinriktad. För patienter som drabbats av mild till måttlig stroke rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer vård på strokeenhet i kombination med tidig understödd utskrivning. LÄS MER