Sökning: "Tidig skrivutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Tidig skrivutveckling.

 1. 1. Handskrift eller digitala skrivmedel? : En kvantitativ studie om elevers val av skrivmedel vid textskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Berlin; Cecilia Svärd; [2022]
  Nyckelord :handskrift; digitala skrivmedel; elevperspektiv; skrivutveckling; flerspråkighet; tidig skrivundervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Att identifiera den faktiska fördelningen i skrivundervisningen bland elever i årskurs 3 utifrån hur många som väljer att skriva sina texter på dator respektive för hand när valet står fritt samt att identifiera eventuella faktorer till varför. Metod: En kvantitativ enkätstudie utfördes med sammanlagt 86 deltagare. LÄS MER

 2. 2. Rätt stöd i rätt tid - garantin i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Johansson; Elisabeth Walderstedt; [2021-02-17]
  Nyckelord :tidiga stödinsatser; läs- och skrivutveckling; speciallärare; samråd; fonologisk medvetenhet; framgångsrik undervisning; kritisk pragmatism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 är skolorna enligt lag (SFS 2018:1098) ålagda att följa garantin för tidiga stödinsatser inom områdena läsa och skriva. Syftet med vår studie var att få en bild av hur ga-rantin fungerar i praktiken utifrån speciallärares inom språk, - läs- och skrivutveckling utsagor samt hur garantin tolkas av desamma. LÄS MER

 3. 3. Vad kännetecknar forskningen om grundskoleelevers textproduktion skriven digitalt och för hand : En översikt kring tidigare studier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Sjans; [2021]
  Nyckelord :Skrivutveckling; skriva för hand; skriva digitalt; tidig skrivutveckling;

  Sammanfattning : I dagens skola skriver elever både för hand och med hjälp av digitala verktyg. Den här kunskapsöversikten syftar till att belysa vad som kännetecknar forskning som jämför texter producerad för hand och med hjälp av digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar förskollärare med barns tidiga skrivutveckling i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Hjelm; [2021]
  Nyckelord :Tidig skrivutveckling; skriftspråket; förskolan; metoder inom skriv- och läsutveckling;

  Sammanfattning : Skrivkunskaper har länge setts som skolans uppgift att undervisa om men barns skrivutveckling börjar ofta redan på förskolan. Samtidigt finns det inte så mycket forskning om hur förskollärare arbetar med barns tidiga skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. Främjande av skolnärvaro hos elever med hemmasittarproblematik i grundskolans senare år : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karl Ardeberg; [2020]
  Nyckelord :Early school leaving; ESL; school dropout prevention; school motivation; linguistic availability; KASAM; Hemmasittare; problematisk frånvaro; närvarohöjande åtgärder; motivation i skolarbetet; språklig tillgänglighet; KASAM;

  Sammanfattning : Nedanstående systematiska litteraturstudie är en studie av forskning rörande hemmasittarproblematik i grundskolans senare skolår. Syftet för studien är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vilka arbetssätt och förhållningssätt som aktuell forskning lyfter fram som framgångsfaktorer för att bryta hemmasittarproblematik och främja närvaro och motivation hos elever i grundskolans senare år i riskzon för permanentad frånvaro och utebliven gymnasiebehörighet. LÄS MER