Sökning: "Tidigt insatt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Tidigt insatt.

 1. 1. En kartläggning av arbetet med slutdokumentation : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofia Hörnblad; [2020]
  Nyckelord :Construction industry; Final project documents; Final stage; Standardizing; Experience feedback; Slutdokumentation; Bygg- och anläggningsprojekt; Erfarenhetsåterföring; Standardisering;

  Sammanfattning : Byggprocessen är komplex, stor och väldigt omfattande. Det innefattar många delar och samarbeten mellan flera olika aktörer. Inom byggbranschen så tittas det hela tiden på hur det kan optimeras genom att förbättra logistiklösningar, minska slöseri och fler lösningar för att spara på både pengar och miljö. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetsmetoder i årskurs 4-6 : En litteraturstudie om elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tove Svensson; Jessica Oppmark; [2020]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; läsförståelse; språkutvecklande metoder; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att beskriva vilka språkutvecklande metoder som modern forskning lyfter fram för att utveckla elevernas läsförståelse i ett heterogent klassrum. Materialet är internationellt, vilket ger ett brett pedagogiskt perspektiv, och grundar sig i den sociokulturella teorin om lärande som bygger på Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen. LÄS MER

 3. 3. Existerar den optimala tidpunkten vid rehabilitering efter stroke? : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Henrik Burén; Fredrik Bergman; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Stroke; post-stroke; time; timewindow; timefactors; exercise therapy; physical therapy; rehabilitation; walking; gait; stride; locomotion; ambulation; mobility; task specific; specificity;

  Sammanfattning : Introduktion: De senaste åren har tidpunkten för mobilisering efter stroke gått mot ett tidigare insättande. Den optimala tidpunkten för mobilisering efter stroke är inte helt klarlagd, eller om det faktiskt går att fastställa en sådan. LÄS MER

 4. 4. Vägen tillbaka till ett aktivt liv i samband med cancerbehandling En intervjustudie om upplevelsen av fysioterapeutisk grupprehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Moa Tholén; Agnes Weijland Carlsson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Cancerrehabilitering; Fysisk aktivitet; Tidigt insatt; Upplevelse; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns forskning vars resultat visar att fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling har goda effekter avseende biverkningar och välmående. Tidigt insatt rehabilitering efter en cancerdiagnos är en relativt ny företeelse i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Du är ju inte din dyslexi" : Anpassningar och strategier som används i läs- och skrivundervisningen för elever med dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Lindman; [2017]
  Nyckelord :Dyslexia; reading and writing disabilities; reading and writing lessons; adjustments; Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivundervisning; anpassningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka anpassningar och strategier specialpedagoger och speciallärare använder i undervisningssammanhang för att diskutera hur klasslärare kan stödja läs- och skrivutvecklingen för elever med dyslexi. Med studien söker jag svar på hur arbetet kring elever med dyslexi ser ut samt vilken hjälp och vilket stöd lärare kan få från specialpedagog eller speciallärare. LÄS MER