Sökning: "Tidsgeografi"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Tidsgeografi.

 1. 1. Shopping i tidrummet : En studie om individers möjligheter att nyttja den fysiska och virtuella handeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Astrid Holmberg; Elin Lindblom; [2020]
  Nyckelord :shopping; tidsgeografi; restriktioner; fysiska butiker; onlinebutiker;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker individers möjligheter och begränsningar till att nyttja både den fysiska och virtuella handeln, med analys ur ett tidsgeografiskt perspektiv. Möjligheterna och begränsningarna har identifierats med de tidsgeografiska begreppen restriktioner och handlingsutrymme, och undersökningen avgränsas till kvinnor i Uppsala. LÄS MER

 2. 2. Användningsmönster av naturområden i Göteborg - En studie om tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Joakim Hagenfeldt; Frida Fredriksson; [2019-08-02]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Tätortsnära natur; Hållbar tillgänglighet; Naturområden; Tidsgeografi; Urbanisering;

  Sammanfattning : Det är av vikt att grönska i städer bevaras i samband med förtätningen av städer, för att säkra tillgång till naturupplevelser och friluftsliv för dess invånare. Speciellt uppmärksammat är behovet och konflikten mellan förtätning och bevarande av tätortsnära natur i hastigt urbaniserade städer. LÄS MER

 3. 3. Är pendling ett aktivt val eller något nödvändigt ont? : En studie om arbetspendlingens påverkan på människor i Valdemarsvik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Kasselstrand; [2019]
  Nyckelord :Arbetspendling; tidsgeografi; commuting; restriktioner;

  Sammanfattning : The study aims to investigate which factors determine why people who live in Valdemarsvik commute to work and how work commuting affects their everyday lives. In order to find such factors, five individuals were interviewed and the same five individuals also answered survey questions. More and more people commute to and from work in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Bygga, bruka eller bevara i Stockholms län : en kvalitativ studie om jordbruksmark i översiktsplaneringen

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Hansén; [2019]
  Nyckelord :jordbruksmark; översiktsplanering; markanvändning; exploatering; kommunal planering; tidsgeografi; plan- och miljöperspektiv;

  Sammanfattning : Med klimatförändringar och växande befolkning kan det bli brist på odlingsbar mark i framtiden. I urbana områden ställs jordbruksmarkens bevarande ofta mot konkurrerande intressen och eftersom exploaterad mark i princip inte kan återtas för livsmedelsproduktion, är hushållning med jordbruksmark en angelägen fråga. LÄS MER

 5. 5. "Jag har inte tid att träna!"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sara Collin; Ingrid Möllerberg; [2019]
  Nyckelord :tidsbrist; tidsuppfattning; träning; tidsgeografi; prioriteringar;

  Sammanfattning : I denna studie studeras upplevelsen av tidsbrist att utföra planerad träning. Planerad träning syftar på aktiviteter som har planerats in i syfte att träna. Studien använder sig av den tidsgeografiska metoden tidsdagböcker tillsammans med kvalitativa intervjuer för att undersöka åtta individers upplevelse av tidsbrist för träning. LÄS MER