Sökning: "Tidskonstant"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Tidskonstant.

 1. 1. Techno-economic analysis of demand flexibility from heat pumps for multi-family buildings in Sweden based on two case studies

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Hsin-Ting Ko; [2020]
  Nyckelord :Demand flexibility; Heat pump; IDA ICE; Smart grid; Thermal comfort; Thermal inertia; Bottom-up simuleringsmodell; efterfrågeflexibilitet; Demand response; energiteknologi; slutanvändarbeteende; grön byggnad; VVS-systemkontroll; värmepump; IDA ICE; smart nät; termisk komfort; termisk tröghet;

  Sammanfattning : Sweden is undergoing energy transition to become a zero-carbon economy with electricity production aims at 100% from renewable resources by 2040. Sweden also has a national goal to have fossil-free vehicle fleet by 2030. The increasing share of intermittent renewable resources creates growth in mismatches between electricity supply and demand. LÄS MER

 2. 2. Prestandajämförelse av ABBs EGM och Permanova Lasersystems externaxel för fogföljning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Niklas Hansson; Eleonore Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Laser welding; seam tracking; welding robots; Lasersvetsning; fogföljning; svetsrobotar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra två olika lösningar för fogföljning med svetsrobot. I nuläget används en extern sjunde axel utgiven av Permanova, denna jämförs med programvara från ABB vid namn EGM. Främst skall dödtid och tidskonstant fastställas och jämföras för systemen. LÄS MER

 3. 3. Hur valet av stommaterial påverkar en enplans hallbyggnad med lagerverksamhet : - En parameterstudie avseende en stål- och en träkonstruktion

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Andreas Sandin Landberg; [2019]
  Nyckelord :KL-wood; wooden frame; hallbuilding; climate impact; lifecyclecost; KL-trä; trästomme; hallbyggnad; klimatpåverkan; livscykelkostnad;

  Sammanfattning : De senaste siffrorna från Boverkets klimatindikatorer visade att byggbranschen, år 2016, stod för ett utsläpp av 21 Mton CO2e (koldioxidekvivalenter). Det motsvarade 18 % av de totala nationella utsläppen. LÄS MER

 4. 4. Optimering av last och produktion i Gävles fjärrvärmenät : Reducering av effekttoppar via värmelagring i byggnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Elofsson; [2019]
  Nyckelord :District heating; load management; peak shaving; heat load reduction; thermal storage; smart energy system; Fjärrvärme; laststyrning; effekttoppar; värmelagring; smarta energisystem;

  Sammanfattning : District heating is today the most common way of providing a building with heat and hot water in Sweden. It is an environmentally friendly product mostly used with renewable fuel. However, at power peaks most companies use production units that are more expensive and worse for the environment and should therefore be avoided as much as possible. LÄS MER

 5. 5. Värmereglering utifrån byggnadens tidskonstant i en värmetrög fastighet : Prognostiseringar utav värmeenergianvändningen och dess ekonomiska kostnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Petter Berner Wik; [2018]
  Nyckelord :heat load control; capacity price; energy signature; thermal inertia of buildings; thermal time constant; district heating; värmelaststyrning; kapacitetspris; energisignatur; fastighetens värmetröghet; termiska tidskonstanten; fjärrvärme;

  Sammanfattning : För att pådriva utvecklingen mot ett mer hållbart Gävle kommer Gävle Energi AB implementera en ny säsongsbaserad kapacitetsmodell ifrån årsskiftet 2019. Som ska skapa ekonomiska incitament för energieffektivisering i fastigheter inom Gävles fjärrvärmenät. LÄS MER