Sökning: "Tier 2"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Tier 2.

 1. 1. Investigating and Evaluating Software Ecosystem Modelling in Practice in a Tier-2 Vehicle Telematics Company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Chiara Lucatello; Monica Murgescu; [2020-07-06]
  Nyckelord :software ecosystem; perceptions; collaboration; modelling techniques; software supply network diagram; unified modelling language; automotive industry disruptions;

  Sammanfattning : Although different ecosystem modelling techniques exist, it is difficult to assess howused these are in practice among software companies. In this design science study,software ecosystem practices of a software company in the automotive domain wereanalysed; according to the findings, there are different perceptions of an ecosystemamong management and developers, and there are no formalised modelling techniquesbeing used in the company. LÄS MER

 2. 2. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 3. 3. Taluppfattning, en grundsten i matematik : En experimentell interventionsstudie på Tier 2, inom talområdet 0 - 20

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anne-Sofie Carlén; Maria Lackström Emmes; [2020]
  Nyckelord :RTI-respons to intervention; intensivundervisning; taluppfattning; explicit undervisning; CRA;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en intervention, på Tier 2, genom explicit intensivundervisning påverkar elever i årskurs 4 kunskaper inom grundläggande taluppfattning och aritmetik inom talområdet 0 – 20 och om eventuell effekt kvarstår över tid. För att kunna besvara syftet genomfördes en experimentell studie. LÄS MER

 4. 4. "Det här är lätt, jag är bara inte så snabb" : En studie av två interventionsprogram för att öka elevers i årskus 7 beräkningsflyt vid huvudräkning av grundläggande additioner och subtraktioner inom talområdet 0 - 20

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Joakim Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Intervention; Response to Intervention Tier 2; beräkningsflyt; grundläggande taluppfattning; digitala lärresurser; explicit undervisning.;

  Sammanfattning : För att elever i matematiksvårigheter ska utvecklas i sin matematik behöver i de flesta fall den grundläggande taluppfattningen utvecklas. En viktig del i grundläggande taluppfattning är att ha flyt i beräkningar av de grundläggande additions-och subtraktionskombinationerna. LÄS MER

 5. 5. En interventionsstudie om subtraktion inom talområdet 0-20 med fokus på CRA : Effekter av en strukturerad intensivundervisning på Tier 2 nivå för elever i årskurs 4 och 8

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Cecilia Glawing; [2020]
  Nyckelord :Subtraktion; Automatisering; Intervention; Specialpedagogik; Tier 2;

  Sammanfattning : Hur eleverna presterar inom matematik under de tidigare åren i skolan är en stark indikator på hur samma elever presterar i matematik under grundskolans senare del. Ett matematiskt flyt, att eleven kan göra effektiva beräkningar av grundläggande matematik genom att använda lämpliga metoder, är viktigt för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig den åldersadekvatamatematiken. LÄS MER