Sökning: "Tilda Nordin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tilda Nordin.

  1. 1. Mindfulness och Perspektivtagande ur ett innovationsperspektiv : Om en individs empatiska och kreativa förmåga påverkar innovation i grupp

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Tilda Nordin; Ylva Pettersson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Forskningsfråga: Finns det ett positivt samband mellan individens nivå av kreativitet/mindfulness och individens nivå av empati?   Hypotes: A: Empati och mindfulness/kreativitet korrelerar positivt. B: Empati och mindfulness/kreativitet ökar flow synchronization och bidrar till innovation i grupp. LÄS MER