Sökning: "Tilda Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Tilda Olsson.

 1. 1. Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonny Trinh; Tilda Olsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Proteintillskott; fettfri massa; fettmassa; muskelproteinsyntes; kalorirestriktion; övervikt; fetma; Protein supplements; fat-free mass; fat mass; muscle protein synthesis; calorie restriction; weight loss; overweight; obesity;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa - En systematisk översiktsartikel Författare: Jonny Trinh och Tilda Olsson Handledare: Therese Karlsson Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-04-01 Bakgrund: Övervikt och fetma har utvecklats till en global epidemi de senaste decennierna, där risken för samsjuklighet ökar. För att gå ned i vikt måste energiintaget understiga energiförbrukningen. LÄS MER

 2. 2. Ägarlägenheter för juridiska personer : En ny bostadsform och dess påverkan på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Tilda Sandin; Emil Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gör er redo för generation Z! : Olika aspekter inom motivation för den nya arbetskraften

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elina Olsson; Tilda Zerat; [2018]
  Nyckelord :Generation Z; motivation; ledarskap; motivationsfaktorer; organisationsutveckling; motiverande arbete; företagskultur; generationsskillnader; yngre generationer;

  Sammanfattning : Författare: Elina Olsson & Tilda Zerat Handledare: Hans Wessblad Examinator: Mikael Lundgren Kurs: Företagsekonomi III – organisation, examensarbete (kandidat), 15 hp, 2FE78E   Titel:                                                         Gör er redo för generation Z! – Olika aspekter inom motivation för den nya arbetskraften Problemformulering: Vad motiverar generation Z i arbetslivet? Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga vad som motiverar generation Z i arbetslivet. Metod: Deduktiv ansats med en kvalitativ och fenomenografisk analys. LÄS MER

 4. 4. ARBETSRELATERAD STRESS En kvantitativ studie om självskattadarbetsrelaterad stress hos arbetsterapeuterinom privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Tilda Karlsson; Sara Olsson; [2017-06-01]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; privat sektor; offentlig sektor; arbetsterapeuter; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Både för människa och samhälle är arbete en viktig aktivitet och har en central betydelse för en persons utveckling, hälsa och välbefinnande. En obalans i arbetet är något som däremot kan leda till ohälsa. Inom arbetsterapi anses ett balanserat aktivitetsmönster vara en förutsättning för hälsa. LÄS MER

 5. 5. Likhetstecknet och tidig algebra : En learning study i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Tilda Olsson; Simon Ottosson Högberg; [2017]
  Nyckelord :Likhetstecknet; tidig algebra; variabel; learning study; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att bidra med praktiska kunskaper kring hur undervisning om likhetstecknets betydelse i algebraiska sammanhang kan bedrivas. Arbetet är utfört enligt modellen learning study, en metod som grundas på variationsteorins syn på lärande. LÄS MER