Sökning: "Till Anette Åsell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Till Anette Åsell.

  1. 1. En undervisning som lyfter matematisk kommunikationsförmåga : En kvalitativ studie om förutsättningar för elever att utveckla matematisk kommunikationsförmåga i ett antal grund- och grundsärskoleklasser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Anette Åsell; Christin Nilsson; [2014]
    Nyckelord :Speciallärare; pedagoger; förutsättningar för matematisk kommunikationsförmåga; grundskola; grundsärskola; Matematiklyftet.;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att få en fördjupad kunskap om hur undervisningen i matematik kan skapa förutsättningar för elever att utveckla matematisk kommunikationsförmåga. Vidare studerades två skolformer utifrån vilka likheter och/eller skillnader i förutsättningar de olika matematikpraktikerna eventuellt kunde visa. LÄS MER