Sökning: "Till Anette Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Till Anette Sweden.

 1. 1. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter som insjuknat i stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ingrid Forssell; Anette Nyström; [2021]
  Nyckelord :Multidisciplinary team; Nurses experience; Nurse-patient relations; Stroke; Stroke rehabilitation; Multidisciplinära team; Sjuksköterska-patientrelationer; Sjuksköterskors upplevelser; Stroke; Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år insjuknar 25 000-30 000 personer i Sverige med stroke. Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkt och hjärnblödning som leder till syrebrist eller direkt skada i hjärnan. Hjärnskadorna kan leda till bestående eller övergående funktionsnedsättningar i varierande grad. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande av hypotermi hos patienter som genomgår operation : En intervjustudie om samarbetets betydelse ur operations- och anestesisjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jennifer Båtsman; Anette Jansson; [2021]
  Nyckelord :hypothermia; prevention of hypothermia; teamwork; operating theatre nurse; anaesthesia nurse; patient focus; hypotermi; hypotermiprevention; samarbete; operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska; patientfokus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett kirurgiskt ingrepp innebär 50–90% risk för att patienten ska drabbas av oavsiktlig hypotermi. Förutom obehaget av postoperativ shivering kan det bidra till flera postoperativa komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Diabetessjuksköterskans förbättringsarbete inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Cecilia Holm; Anette Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; diabetes specialist nurse; improvement work; quality; Diabetessjuksköterska; diabetes mellitus typ 2; förbättringsarbete; kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är ett växande problem i Sverige liksom i övriga världen. Sjukdomen och dess komplikationer orsakar mycket lidande och stora kostnader för samhället. Inom diabetesvården arbetar personalen för att patienter med diabetes ska leva ett gott liv med så lite lidande och komplikationer som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Tonårspojkars val av litteratur i det lustfyllda läsandet : hur går de till väga och vad som motiverar dem – hur de ser på bibliotekens roll för deras litteraturval

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna-Lena Ernsth; Anette Kristiansson; [2019]
  Nyckelord :Tonåringar; pojkar; litteraturval; läsvanor; läsning; bibliotek;

  Sammanfattning : Youths is described by the libraries as a group that is hard to reach because they are in between the children´s and the adult section. It creates an insecurity amongst librarians as they lack knowledge of what the youths are interested in reading. LÄS MER