Sökning: "Till Boss"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Till Boss.

 1. 1. Handlingsutrymme – Barnfamiljer i hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Roberto Morales; [2019]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Barnperspektivet; Barnkonventionen; Socialsekreterare; Socialtjänsten; Hemlöshet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialsekreterares upplevelse gällande barnperspektivet i socialt arbete i Malmö stad och deras handlingsutrymme med barnperspektivets implementering. Denna studie är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i Malmö stad som arbetar inom socialtjänsten med hemlösa barnfamiljer. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av faktorer som påverkar arbetsproduktiviteten i byggproduktionen : En studie som utförts på uppdrag av ett byggföretag i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Mustafa Khafaji; Rickard Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Work productivity; productivity; work environment; production planning; commitment; motivation; communication.; Arbetsproduktivitet; produktivitet; arbetsmiljö; produktionsplanering; engagemang; motivation; kommunikation; ackord;

  Sammanfattning : Produktivitetsutvecklingen i byggbranschen är låg jämfört med många andra branscher. Stigande produktivitet är en förutsättning för en fortgående ökning av en organisations tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Områdesbilden och icke-finansiella värdetalsinverkan på investeringsbedömningen hosprivata fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Ståhl; Robin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Social sustainability; Investment assessment; Corporate Social Responsibility CSR ; Social Hållbarhet; Investeringsbedömning;

  Sammanfattning : Titel: Områdesbilden och de icke-finansiella värdetalens inverkan på investeringsbedömningenhos privata fastighetsbolag Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, 15HP Författare: Robin Gustavsson & Anton Ståhl Handledare: Per-Ola Ulvenblad Examinator: Eva Berggren Datum: 2019-05-21 Frågeställning: Skiljer sig investeringsbedömningen mellan privata fastighetsbolag som valtatt investera i socialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden? Syfte: Det primära syftet med arbetet är att beskriva och analysera om och i så fall hurinvesterings-bedömningen skiljer sig mellan privata fastighetsbolag som valt att investera isocialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden.Utöver det primära syftet vill vi bidra med en sammansvetsning av teorierna kring ickefinansiella och finansiella värden genom att binda samman befintliga teorier och analysera hur det appliceras i praktiken. LÄS MER

 4. 4. "Det är en tjur i affären, chefen!" : En minietnografisk studie om hur materialiteter i förskolans hall bidrar till skapandet av barns frizoner och egeninitierade lekar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Katrine Karlsson; Ellen Stolpe; [2019]
  Nyckelord :frizon; hall; materialiteter; performativa agenter; agens; fantasi; kreativitet; transformation; lek; egeninitierad lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till kunskapandet om förskolebarns möjligheter till att skapa frizoner för egeninitierade lekaktiviteter. Förskolans hall utgör ett exempel på en sådan frizon och vi vill därför bidra till diskussionen om vad detta rum kan erbjuda. LÄS MER

 5. 5. Disney formar framtidens ledare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Haraldsson; Tilde Johnsson; Emma Klofsten; Filippa Winstedt Blom; [2019]
  Nyckelord :Ledarskapsideal; Disney; Populärkultur; Porträttering; Reproduktion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Disney formar framtidens ledare - En kvalitativ dokumentstudie om hur Disney porträtterar och reproducerar ledarskapsideal Seminariedatum: 5 juni 2019 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15HP Författare: Ulrika Haraldsson, Tilde Johnsson och Emma Klofsten, Filippa Winstedt Blom Handledare: Sanne Frandsen Fem nyckelord: Ledarskapsideal, Disney, Populärkultur, Porträttering, Reproduktion Syfte: Syftet med denna studie är att analysera disneyfilmer för att ta reda på vilka ledarskapsideal som distribueras i populärkulturen. Studien ämnar således öka förståelsen för vilka ideal som framhävs i Disney och potentiella bakomliggande faktorer till detta. LÄS MER