Sökning: "Till Dehlin"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Till Dehlin.

 1. 1. Compassion Fatigue och Compassion Satisfaction bland psykologer - Betydelsen av handledning, motöverföring och negativ perfektionism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mikaela Dehlin; [2017]
  Nyckelord :Compassion Satisfaction; Compassion Fatigue; Transference; Social Sciences;

  Sammanfattning : Psykologyrket kan vara berikande och skapa en känsla av meningsfullhet och därigenom ge upphov till Compassion Satisfaction. Men det kan också bidra till negativa effekter som utbrändhet och sekundär traumatisering, vilket beskrivs med termen Compassion Fatigue. LÄS MER

 2. 2. Formellt och informellt ledarskap i självstyrande grupper : En kvalitativ studie med avseende på individuell motivation och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ann Dehlin; Josefine Nyberg; [2016]
  Nyckelord :självstyrande grupper; formellt ledarskap; informellt ledarskap; individuell motivation; individuell delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande grupper uppfattar formellt och informellt ledarskap med avseende på individuell motivation och delaktighet.Metod: Detta är en kvalitativ studie som bygger på konstruktionismens grunder, ett hermeneutiskt perspektiv och en abduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Economic Land Concessions in Cambodia - At the Expense of Adequate Housing? A Minor Field Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Kozak Dehlin; [2015]
  Nyckelord :public international law; human rights law; right to adequate housing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idén till denna uppsats kommer från det utbredda fenomenet “land grabbing”, vilket bland annat har lett till att ett stort antal människor över hela världen har blivit tvångsförflyttade. Inom det internationella regelverket för mänskliga rättigheter finns det en rättighet till adekvat (lämplig) bostad. LÄS MER

 4. 4. Hur gör privat och offentlig sektor för att attrahera rätt talanger?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sanna Dehlin; Sabina Engdahl; Paulina Petersen; [2015]
  Nyckelord :employer branding; employer value proposition; new public management; public sector; private sector; integrated employer brand; employer identity; information architecture; employer brand ambassador; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskningsområdet kring employer branding har vuxit till ett nyckelområde inom strategisk kommunikation. Forskningen har varit otillräcklig när det gäller att studera det praktiska arbetet med employer branding i relation till offentlig och privat sektor. LÄS MER

 5. 5. Särskild skiljedom – skiljenämndernas laserkniv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Fredrik Dehlin; [2013]
  Nyckelord :civilrätt; processrätt; skiljemannarätt; skiljedom; särskild skiljedom; skiljeförfarande; Dehlin; Separate Awards; Interim Awards; Arbitration; Commercial Arbitration; Skiljenämnd; skiljedomsrätt; civilprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Både i Sverige och utomlands finns det ett behov av tvistlösning som alternativ till domstolsprövning. I Sverige har sedan 1917 Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut fungerat som institut för alternativ tvistlösning genom skiljeförfarande och en gångbar lagstiftning på området har i Sverige funnits sedan 1929. LÄS MER