Sökning: "Till Kullander"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Till Kullander.

 1. 1. Information visualization as an interactive business intelligence tool for improved management and self-assessment of financial brokers in private banking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Petter Tasola Kullander; [2019]
  Nyckelord :Information Visualization; Interaction; Business Intelligence; Business Process Management; Management; Private Banking; Transaction Data;

  Sammanfattning : With an increase in storage capacity, many organizations strive to collect as much data as possible. The data can then be aggregated and visualized in order to provide a strategic advantage, commonly referred to as Business Intelligence (BI). LÄS MER

 2. 2. Kundnöjdhet - en kontantfråga : kundnöjdhetens påverkan av grad av kontanthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anton Boman; Jesper Kullander; [2018]
  Nyckelord :Customer satisfaction; cash management; cash; age; Gender; relationship time; personal contact; bank; Kundnöjdhet; kontanthantering; kontanter; ålder; kön; relationstid; personlig kontakt; bank;

  Sammanfattning : Kontanter har en avtagande trend som betalningsmedel i samhället. Banksektorn har också påverkats av kontanternas minskande genom att allt fler banker avvecklar sin kontanthantering. Detta påverkar i sin tur bankkunderna som inte längre har samma tillgång till fysiska betalningsmedel. LÄS MER

 3. 3. Trivs du på jobbet? : Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande och om detta påverkar omvårdnaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Ahlin; Lena Kullander Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :svensk sjuksköterska; sjuksköterska; sjuksköterskor; arbetsfaktorer; arbetsbelastning; arbetstillfredsställelse; välmående;

  Sammanfattning : Att trivas på jobbet är en central och viktig fråga. Det finns många faktorer i arbetsmiljön som påverkar trivseln. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande, påverkar i sin tur omvårdnaden av patienten. I svensk sjukvård är det brist på sjuksköterskor, detta av olika anledningar. LÄS MER

 4. 4. Parkbryggan : en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Kullander; Rebecca Karlsson; [2018]
  Nyckelord :spridningsvägar; rekreation; dagvatten; parkstråk; Ulleråker; Uppsala; trivalent design;

  Sammanfattning : Uppsala är en stad som växer och förtätas i snabb takt. Den höga exploateringen ger en ökad procent hårdgjord yta och färre grönområden. Detta leder till en större andel dagvatten som måste omhändertagas, då den naturliga infiltrationen minskar. En god tillgång av natur och rekreation är viktigt för människors välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. No Parking for Old Men? : En studie i lagligheten i att kommuner på vissa parkeringsplatser enbart tillhandahåller så kallad telefonparkering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Kullander; [2018]
  Nyckelord :parkering; telefonparkering; åldersdiskriminering; likställighetsprincipen; gråzonen mellan offentlig rätt och civilrätt; utfasning av kontanter; kontantbetalning;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker lagligheten i att kommuner och landsting på vissa parkeringsplatser enbart godkänner betalning genom en app på mobilen, så kallad telefonparkering. En avgränsning har gjorts till parkeringar vid vårdinrättningar och centralstationer. LÄS MER