Sökning: "Till Lehtonen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Till Lehtonen.

 1. 1. "Nu ser jag hela" - När digitala och analoga resurser kompletterar varandra : En observationsstudie av barns meningsskapande med digitala och analoga resurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannu Lehtonen; Martina Pavlov Segura; [2018]
  Nyckelord :Digital; skapande; lärplatta; kommunikation; teckensystem; meningsskapande; analoga medel; digitala medel; digitalitet; meningspotential; socialsemiotik; multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet för denna uppsats är att undersöka barns skapande verksamhet med digitala och analoga medel och hur de användas som komplement till varandra för att erbjuda barn varierade möjligheter för meningsskapande. Vi har använt oss av videoobservationer samt skärminspelningsfunktion i vår undersökning för att närma oss sen djupare förståelse för den kommunikationen som sker mellan barn och olika medel ur ett socialsemiotiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Fröken, vi behöver din hjälp! : Pedagogers bemötande i barns konflikter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rasmuz Hasseb; Johanna Lehtonen; [2018]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; bemötande; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Förskolan ska vara en trygg och lärorik miljö för alla barn. Barnen ska erbjudas möjligheter till att utveckla sin sociala förmåga genom att få stöd av pedagoger i sin kommunikation och samspel med andra. LÄS MER

 3. 3. "Att delta i grundskolan". Lärares didaktiska metoder och främjandet av träningsskoleelevs delaktighet i grundskolans verksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Lehtonen; Maria Helldin Jerkhag; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfteSyftet med studien är att bidra till ökad kunskap kring träningsskoleelevers delaktighet då eleverna deltar i grundskolans verksamhet. Därmed vill vi studera hur lärares didaktik, förhållningssätt och arbetsmetoder, främjar elevens delaktighet då denne deltar i grundskolans undervisning. LÄS MER

 4. 4. STÖPS ALLA I SAMMA FORM? : En etnografisk studie av hur lärare och skolmiljöer formar elevers humankapital

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carolina Lehtonen; Jenny Timlin; [2016]
  Nyckelord :Socioekonomisk bakgrund; humankapital; habitus; skolan; etnografisk studie; kapital;

  Sammanfattning : Arbetet är en etnografisk studie baserad på observationer samt informella samtal med lärare från två kommunala grundskolor i Mellansverige, med skilda socioekonomiska bakgrunder. Syftet med studien har varit att försöka beskriva och förstå formandet av humankapital som en social process som sker i klassrummet, där lärare formar elevers humankapital. LÄS MER

 5. 5. Ekoföräldern - en studie om svenska småbarnsföräldrars ekologiska livsmedelskonsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexandra Lehtonen; Johanna Egvärn; [2016]
  Nyckelord :Konsumtion; konsumentbeteende; ekologiskt; livsmedel; drivkrafter; hinder; småbarnsföräldrar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad som driver svenska småbarnsföräldrar till och hindrar dem från att konsumera ekologiska livsmedel. Frågeställningarna som besvaras under studien är Vilka faktorer driver svenska småbarnsföräldrar till att konsumera ekologiska livsmedel? och Vilka faktorer hindrar svenska småbarnsföräldrar från att konsumera ekologiska livsmedel? För att undersöka detta har en kvalitativ ansats använts vid genomförandet av studien. LÄS MER