Sökning: "Till Modigh"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Till Modigh.

 1. 1. Hur aktiva är eleverna?En sammanställande litteraturstudie om andel fysisk aktivitet på idrottsundervisningenHur aktiva är eleverna?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julius Gerth; Tobias Modigh; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn och ungdomar runt om i världen är inte tillräckligt fysiskt aktiva. Så även i Sverige. Politik och media ställer krav på skolsektorn att bidra till hälsouppdraget; att sträva efter att erbjuda elever fysisk aktivitet dagligen. Till viss del ställs detta krav på Idrott och hälsa som en arena för fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. New Public Management inom myndigheters direktservice och hur det påverkar legitimiteten av det politiska systemet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Modigh; [2016]
  Nyckelord :New Public Management; e-förvaltning; gräsrotsbyråkrater; servicekontor;

  Sammanfattning : New public Management-reformer har blivit allt vanligare inom svensk förvaltning. Detta har inneburit att den offentliga sektorn i allt större grad fokuserat på att uppnå kostnadseffektiviseringar och marknadslösningar. LÄS MER

 3. 3. First Oil - Vederlagsintjäning och vederlagsriski FPSO-kontrakt

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Modigh; [2010-09-10]
  Nyckelord :Sjörät;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker placeringen av vederlagsrisken mellan parterna i drifts- och underhållskontrakt för FPSO-fartyg. Den behandlar främst problem som kan uppstå i uppstartsfasen, med ett särskilt fokus på övergången till produktionsfasen, och hur risken för dessa problem fördelas mellan avtalsparterna i kontrakten och påverkar vederlagsrisken. LÄS MER

 4. 4. Varje familj är unik. Sjuksköterskors föreställningar om och erfarenheter av familjen i vården

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Berglund; Sara Modigh; [2009]
  Nyckelord :erfarenheter; familj; föreställningar; innehållsanalys; intervjustudie; sjuksköterska; systemteori;

  Sammanfattning : Den tid som patienter vårdas på sjukhus blir kortare och kortare vilket gör att ansvaret förflyttas till familjen. Detta ställer samtidigt krav på sjuksköterskan i mötet med familjen. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att belysa sjuksköterskors föreställningar om och erfarenheter av familjen och familjens roll i vården. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsmönster i matematikundervisning Fem klassrumsobservationer med läraren i fokus

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Lansheim; Annika Modigh; [2006]
  Nyckelord :begreppsbildning; formalisering; funktionalisering; klassrumskommunikation; kommunikation; kommunikationsmönster; lärarroll; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur olika kommunikationsmönster i matematikundervisningen gestaltar sig, med särskilt fokus på lärarens kommunikation. Kommunikationen under matematiklektioner har undersökts genom att fem klassrumsobservationer i skolåren 1 till 5 genomförts. LÄS MER