Sökning: "Till Mourad"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Till Mourad.

 1. 1. Bilder av den hemlöse individen : En innehållsanalys av hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation konstrueras i socialtjänstens utredningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Markus Mourad; Teodora Özer Bagdo; [2019]
  Nyckelord :konstruktion; bilder; hemlöshet; personer som befinner sig i en hemlös situation; socialsekreterare; socialkonstruktionism; maktens tekniker; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation konstrueras i socialtjänstens utredningar för bistånd enligt Socialtjänstlagen [SoL] (2001:453) 4:1 i form av stöd till bostadsanskaffning eller boende. Tidigare forskning består av vetenskapliga artiklar kring social konstruktion om hemlösa och hemlöshet samt klientkonstruktion i socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Vad behöver jag lära för att trivas på min arbetsplats? : En kvalitativ studie om medarbetares motivation, lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen inom HVB-hem för ensamkommande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Mikael Mourad; Renato Soto; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har till syfte att fördjupa förståelsen för motivationsfaktorer samt undersöka arbetsmotivationens påverkan på lärandet och kompetensutvecklingen som finns bland medarbetare. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med tio medarbetare, som arbetar på fyra olika HVB-hem för ensamkommande ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar medarbetare inom detaljhandeln? : Kan CSR ha en inverkan på arbetsmotivationen?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Frida Gylner; Nicole Mourad; [2017]
  Nyckelord :Work Motivation; Retail; Corporate Social Responsibility; Internal motivators; External motivators; Arbetsmotivation; Detaljhandel; Corporate Social Responsibility; Interna motivationsfaktorer; Externa motivationsfaktorer.;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka arbetsmotivation inom detaljhandeln. Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som kan tänkas ha en upplevd påverkan på medarbetarnas arbetsmotivation. Vidare är studiens syfte att undersöka om de valda företagens CSR-aktiviteter kan upplevas påverka medarbetarnas arbetsmotivation. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapsmetoder och motivationsfaktorer : för volontärledare i festivalbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Azize Kurt; Eva Mourad; [2016]
  Nyckelord :Volunteers; Festival; Motivation; Leadership; Motivation factors; Volontärer; Motivation; Ledarskap; Festival; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats undersökt och diskuterat olika teorier kring volontärledarskap och hurledare når framgång med volontärer inom festivalbranschen. Genom detta har vi samlat endjupare förståelse kring hur ledare inom festivalbranschen i fråga om att motivera volontärer. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling - Alla tycker det är viktigt, men ingen har tid att jobba med det

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Danica Caganic; Patricia Larsson Cwenar; Seyde Mourad; [2011]
  Nyckelord :projektnätverk; hållbar utveckling; h ; samverkan; strategier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling – ”alla tycker det är viktigt, men ingen har tid att jobba med det”. Ur ett projektnätverksperspektiv Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Service Management SMKK01 Kandidatuppsats 15 hp. LÄS MER