Sökning: "Till Pierre"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade orden Till Pierre.

 1. 1. Organisatorisk Resiliens i kris - en uppsats om tillitens roll för organisatorisk styrka och motståndskraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindgren Mellberg; Pierre Torwald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Organisatorisk resiliens; Organisering; Sensemaking; Handlingsnät; Värderingar; Kris; Konstruktivistiskt;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att på ett beskrivande sätt utveckla förståelsen kring begreppet organisatorisk resiliens samt att se på hur kriser påverkar organisationers och människors förståelse och handlande. Nio olika personer på lika många organisationer har intervjuats för insamlandet av det empiriska materialet för att analysera frågan; Hur skapas organisatoriskresiliens i kristid genom den organisering som sker? Resultatet av denna fallstudie visar på att ett brett spektra av handlingar i kombination med de sociala relationerna människor emellan påverkar byggandet av den organisatoriska resiliensen. LÄS MER

 2. 2. Get Smoooth : En semiotisk visuell analys av Klarnas Get Smoooth kampanj i relation till klasstillhörighet, smak och färgen rosa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Arhall; [2022]
  Nyckelord :Semiotik; Klass; Smak; Habitus; Rosa; Semiotik; Pierre Bourdieu; Roland Barthes; Snoop Dogg; Populärkultur; Finansteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en blick på hur smak och klass speglas i vår samtida medievärld som präglas av populärkulturella referenser. Genom en kvalitativ semiotisk analys har Klarnas reklamfilm Get Smoooth (2019) analyserats utifrån Roland Barthes semiotiska teorier om hur mening tillskrivs genom visuella koder, i samband med Pierre Bourdieus teorier om hur klass och smak reflekteras genom visuella medel. LÄS MER

 3. 3. Religiös retorik och maktförhållanden inom pentekostal-karismatiska och slutna rörelser : En diskursanalytisk studie i hur religiöst laddad retorik och jargong kan bidra till maktstrukturer inom religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Catarina Kulborg; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; retorik; jargong; makt; pentekostal-karismatisk kristendom; slutna rörelser; diskursanalys; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur religiöst laddad retorik, innefattande hänvisningar till religiösa texter, religiöst laddad jargong och värdeord potentiellt kan bidra till skapandet och upprätthållandet av maktstrukturer inom utvalda religiösa rörelser, samt huruvida religiös retorik får som konsekvens att medlemmar inom rörelserna på olika sätt blir styrda, manipulerade, utnyttjade eller skrämda. Rörelserna som behandlas i uppsatsen är Livets Ord, Jehovas Vittnen (i Sverige) och Knutby Filadelfia. LÄS MER

 4. 4. Skönhetsingrepp - normaliserat eller stigmatiserat?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Engström; Emelie Nygren; [2022]
  Nyckelord :Plastic surgery; young women; ideal; stigma; body dissatisfaction; expectations; Skönhetsingrepp; unga kvinnor; ideal; stigma; kroppsmissnöje; förväntningar;

  Sammanfattning : It has become increasingly common to reconstruct the body with plastic surgery, but despite the increased scope of practice and a more liberal attitude to it, many who have undergone plastic surgery are branded as immoral and false. The purpose of the study is to increase the understanding of young women's driving forces to perform plastic surgery and whether plastic surgery is perceived to be normalized or stigmatized. LÄS MER

 5. 5. Optimisation of a LOX/Ethanol rocket engine ignition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pierre Collard; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For more than half a century, humanity has achieved the feat of extracting itself from the earth's atmosphere and sailing into space, broadening the spectrum of knowledge and curiosity. Although space market seemed mastered and stable the arrival of new private players has reorganized the sector through new technological choices. LÄS MER