Sökning: "Till Ring"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden Till Ring.

 1. 1. Material decomposition using a photon counting X-ray detector in low energy range

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Rasmus Solem; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Material decomposition in X-ray imaging is used to separate different materials or elements in an image and to quantify their respective concentration. The material decomposition and quantification are made possible by the dependency of attenuation on the attenuating material and photon energy. LÄS MER

 2. 2. Hur fungerar samarbete mellan konkurrenter? : En studie om coopetition i det alternativa matnätverket REKO-ring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emilia Haggärde; [2021]
  Nyckelord :Coopetition; competition; cooperation; alternative food networks; Coopetititon; konkurrens; samarbete; alternativa matnätverk;

  Sammanfattning : Intresset för närproducerad mat växer. Klimatdebatten ökar medvetenheten kring maten vi äter. Som ett resultat av detta startades REKO-ring 2013 i Finland. 2016 kom REKO-ring till Sverige och har ökat snabbt i popularitet. LÄS MER

 3. 3. Dans under en pandemi : En kvalitativ studie om dans och rörelse till musik i ämnet idrott och hälsa för gymnasiet under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :dans; idrottslärare; pandemi; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning  Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter som lärare upplever har uppstått under covid-19 pandemin samt hur det har påverkat dans och rörelse till musik i ämnet idrott och hälsa i gymnasiet under Covid-19 pandemin. De frågor som studien avser att besvara är: - Hur har dans samt rörelse till musik kunnat bedrivas i gymnasieundervisningen under Covid-19 pandemin? - Hur har idrottslärare hanterat undervisningen under Covid-19 pandemin? - Hur har digitala hjälpmedel använts för att bedriva idrottsundervisningen?    Metod Forskaren har använt en explorativ forskningsmetod för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. ”Fröken, hur vet jag om jag är språkligt medveten?” : En systematisk litteraturstudie om språklig medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Olofsson; Mikaela Sillanpää; [2021]
  Nyckelord :Språklig medvetenhet; förskoleklass; Hitta språket och Lgr 11; litteracitet; literacy; her-meneutik; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka och samman-ställa hur begreppet språklig medvetenhet synliggörs i aktuell svensk forskning med anknytning till grundskolans tidiga år, samt belysa hur detta avspeglas i Skolverkets bedömningsmaterial Hitta språ-ket. Med stöd av detta undersöker vi även hur man kan utveckla språklig medvetenhet hos elever. LÄS MER

 5. 5. Konkursborgenärers rätt och bästa : Hur långtgående är konkursförvaltarens åligganden enligt 7 kap. 8 § konkurslagen?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Henrik Sparrnäs; [2021]
  Nyckelord :konkursrätt; konkursförvaltare; nyttomaximering; tillgångsmaximering; utdelningsmaximering; konkursborgenär; konkurslag; konkursbo; förmögenhetsmassa;

  Sammanfattning : När en konkursförvaltare förvaltar ett konkursbo, måste han välja vilka frågor i konkursen som är värda att driva och vilka frågor som riskerar att kosta mer än den potentiella nyttan av en framgångsrikt driven fråga. Alla beslut som förvaltaren ställs inför, ska fattas med beaktande av den allmänt formulerade bestämmelsen i 7 kap. LÄS MER