Sökning: "Till Tholin"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Till Tholin.

 1. 1. Plankning och transkribering : Influenser för solospel på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rasmus Tholin; [2021]
  Nyckelord :Jazz; improvisation; trumset; Max Roach; plankning; transkribering;

  Sammanfattning : Att härma och hitta inspiration från förebilder har varit vardaglig praxis under jazzhistorien. Genom att appropriera (Säljö, 2014), lägger individer beslag på andra individers kunskap och omvandla det till egen kunskap. Senare i externaliseringen (Bruner, 2002) synliggörs kunskapen i handling. LÄS MER

 2. 2. Att motivera sig själv- distansarbete under pandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Jönsson; Stina Tholin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till följd av Covid-19 har många medarbetare som tidigare kunnat arbeta på ett kontor nu blivit tvungna att ställa om och arbeta via distans. Den tidigare forskning som finns har till största del fokuserat på det frivilliga distansarbetet men vad som däremot är ett mindre utforskat område är vad den ofrivilliga omställningen gör med medarbetares motivation. LÄS MER

 3. 3. Frivården och (icke)samtalet om sexualitet : Hur förståelsen för sexualitet hanteras och konstrueras inom en avsexualiserad institution

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Tholin; [2021]
  Nyckelord :Sociologi; Diskurs; Samtal; Språkbruk; Sexualitet; Sexualhälsa; Maskulinitet; Kriminalvården; Frivården;

  Sammanfattning : Sexualhälsan utgör en primär del av folkhälsan, trots detta kan samtalsämnet om sexualitet ofta upplevas som tabubelagt och anses opassande i de flesta sammanhang. Kriminalvårdens insatser syftar bland annat till att främja brottsdömda individers livssituation genom att bidra till färdigheter för en sund livsstil och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens upplevelser av att möta äldre med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emilia Andrejic Bengtsson; Jessica Persson Tholin; [2021]
  Nyckelord :Depression; depressiva symtom; vårdpersonal; upplevelser; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och depression är den vanligaste psykiska sjukdomen. Depression är så pass vanligt förekommande bland äldre att det räknas som ett folkhälsoproblem. En känsla av nedstämdhet och ett minskat intresse och glädje vid aktivitet är några symtom på depression. LÄS MER

 5. 5. Blockprogrammering i matematikämnet : En litteraturöversikt om visuell programmering i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Olsson; Amanda Tholin; [2019]
  Nyckelord :programming; student; mathematics; teaching; Scratch; blockprogrammering; elever; Scratch; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Elever i Sverige ska från och med höstterminen 2018 lära sig programmering och det är nu ett obligatoriskt område i det centrala innehållet i matematikämnet. Programmering är ett outforskat område för många verksamma matematiklärare som menar att de inte har tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa om det. LÄS MER