Sökning: "Till Widen"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden Till Widen.

 1. 1. EFFEKTER PÅ UPPSTRÖMSSTABILITETEN I FYLLNINGSDAMMAR : Ändrade porvattentryck till följd av cykliska magasinsnivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Widén; [2024]
  Nyckelord :Vattenfluktuationer; Släntstabilitet; Porvattentryck; Tolererat fel; Finita elementmetoden;

  Sammanfattning : Hydropower is one of the few energy sources with the ability to store a resource and thus regulate electricity production. When the water level in a reservoir changes, this affects the pore water pressures in the dam. LÄS MER

 2. 2. Naturbaserad dagvattenhantering : gestaltningsförslag för främjandet av Bäcklösabäckens mångfald och rekreation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexandra Fabian; [2024]
  Nyckelord :Analys genom syntes; dagvattendamm; biologisk mångfald; Bäcklösabäcken; tvåstegsdike; gestaltning; rekreation; ekologi; våtmark; meandring; vegetationszoner; svämplan;

  Sammanfattning : I takt med att Uppsalas utvecklingsområde Södra staden expanderas, minskar stadens grönområden och permeabla ytor för dagvattnet att infiltrera. Detta leder både till en förlust av biologisk mångfald, ekologiska spridningsvägar och en större belastning på Bäcklösas avrinningsområde som täcker stora delar av Södra staden. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i en dagkirurgisk kontext: Flöde, effektivitet och planering samt mötet med patienten

  Magister-uppsats,

  Författare :Louise Liedberg; Lina Widén; [2023-04-20]
  Nyckelord :Dagkirurgi; planering; upplevelse; livsvärld; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den dagkirurgiska kontexten är ett växande väl fungerande komplement till heldygnsvården. I Sverige utförs årligen närmare 2 miljoner ingrepp dagkirurgiskt. Det snabba flödet och produktions tempot behöver fungera utan avbrott och det ställs höga krav på alla medverkande i teamet. LÄS MER

 4. 4. ” När jag fick mina hörapparater för första gången, - vilken skillnad det var ” : Sex unga vuxnas egna upplevelser och erfarenheter av användandet av hörhjälpmedel under skoltiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jennie Aldelöv; Anna Widén; [2023]
  Nyckelord :hörselnedsättning; hörsel; hörapparat; tekniska hörhjälpmedel; skolmiljö; socialkonstruktionismen; ungdomar; narrativ; kvalitativa metoder;

  Sammanfattning : Alla som går i skolan ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Enligt tidigare forskning kan konsekvenserna bli stora av att eleverna med hörselnedsättning inte använder sina hörhjälpmedel, då de har svårare att följa med i undervisningen och i social interaktion. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av sjövägsregler under nedsatt sikt : En undersökning om hur sjöbefälsstudenter tillämpar sjövägsregler under nedsatta siktförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Gustaf Schiller; Otto Von Schoting; [2023]
  Nyckelord :COLREGs; shipping; restricted visibility; master mariners; collision; Sjövägsregler; sjöfart; nedsatt sikt; sjökaptenstudenter; kollision;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur sjöbefälsstudenter tillämpar sjövägsreglerna vid risk för kollision under nedsatt sikt samt belysa vad besluten grundats på. Studien är kvalitativ och genomfördes med hjälp av ett förberedande frågeformulär, fallstudie och en avslutande gruppdiskussion. LÄS MER