Sökning: "Tim Hylén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tim Hylén.

  1. 1. Begrepps betydelse för lärandet i naturkunskap

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Tim Hylén; [2010]
    Nyckelord :attityd; lärare;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på om lärare anser att deras inställning till be-grepp har en påverkan på naturkunskapsundervisningen. Med hjälp av enkäter har jag gjort ett urval av lärare som senare intervjuats i en kvalitativ undersökning. LÄS MER