Sökning: "Tim Karkkola Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tim Karkkola Olsson.

  1. 1. Humankapital - en osynlig tillgång?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tim Karkkola Olsson; Max Nilsson; Ida Pettersson; [2022]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Humankapital – en osynlig tillgång? Seminariedatum: 2022–06–03 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Tim Karkkola Olsson, Max Nilsson och Ida Pettersson Handledare: Elin Funck Fem nyckelord: humankapital, HRA, humankapitalredovisning, innehållsanalys, legitimitet Forskningsfrågor: Hur skiljer sig rapporteringen av humankapital åt mellan industriföretag och konsultföretag? Hur rapporteras humankapital? Hur kan skillnaden i rapportering av humankapital mellan branscherna förklaras? Syfte: Denna studie har som syfte att utvidga och uppdatera kunskapen om hur humankapital rapporteras av svenska företag genom en jämförelse av konsult- respektive industriföretag. Metod: Studien tar en explorativ och komparativ ansats med en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER