Sökning: "Tim Lundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tim Lundin.

  1. 1. Normkreativt filmskapande

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Tim Lundin; Sebastian Olsson; [2017]
    Nyckelord :Normkreativitet; normritik; film;

    Sammanfattning : Där det finns människor finns även sociala normer och filmmediet är inget undantag. Film kan användas för att förstärka dessa normer likväl som de kan användas för att bryta dem. Normer kan skapa en utsatthet och utanförskap för de personer som är avvikande. LÄS MER