Sökning: "Tim Pohl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tim Pohl.

  1. 1. Turkiet - Nödlösning eller Nödvändighet : En studie om EU:s förhandling med Turkiet, och ett eventuellt turkiskt EU-medlemskap

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Tim Pohl; [2016]
    Nyckelord :EU; Turkiet; Flyktingkrisen; Turkiets EU-kandidatur; Neofuntionalism; Spillover;

    Sammanfattning : .... LÄS MER