Sökning: "Tim Vikman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tim Vikman.

 1. 1. VEM I HELA VÄRLDEN KAN MAN LITA PÅ? - En kvalitativ studie om medieförtroende med fokus på unga vuxnas förtroende för avsändare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Vasilios Bartziokas; Markus Dalström; Tim Vikman; [2018-09-12]
  Nyckelord :Förtroende; Media priming; medier; avsändare;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilken roll avsändare spelar för unga vuxnas förtroendeför traditionella medier.Teori: Media Priming, Fientliga medier-effektenMetod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuerMaterial: 3 stycken fokusgrupper med sammanlagt femton deltagareResultat: Resultatet visar att avsändare är av stor vikt för unga vuxnas medieförtroende. LÄS MER

 2. 2. Employer Branding i byggindustrin - En studie av tre svenska företag ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Vikman; [2013-11-14]
  Nyckelord :Employer Branding; Arbetsgivarvarumärke; Byggindustrin; Könssegregering; Genus; Sverige;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de mest könssegregerade branscherna på den svenska arbetsmarknaden, vilket innebär att män och kvinnor återfinns inom olika yrkesgrupper och därmed har olika möjligheter och villkor. Prognoser beräknar demografiska förändringar de närmsta femtio åren och ett krympande arbetskraftutbud av individer i arbetsför ålder. LÄS MER