Sökning: "Timmy Haraldsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Timmy Haraldsson.

  1. 1. Fysisk aktivitet och aktivitetsvärde för personer med stressrelaterad ohälsa

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

    Författare :Fredrik Andreasson; Timmy Haraldsson; [2021]
    Nyckelord :Aktivitetsvärde; fysisk aktivitet; stressrelaterad ohälsa; aktivitetsbalans; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har beprövad positiv effekt för personer med stressrelaterad ohälsa men är inte välstuderat inom Aktivitetsvetenskap. Syfte: Syftet var att beskriva vilka typer av fysisk aktivitet personer med stressrelaterad ohälsa ägnar sig åt, i vilken omfattning de utförs samt beskriva vilka aktivitetsvärde personer med stressrelaterad ohälsa upplever i samband med fysisk aktivitet. LÄS MER