Sökning: "Timmy Lång"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Timmy Lång.

 1. 1. Constraining the Potential of the Milky Way using Stellar Streams

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Timmy Ejdetjärn; [2017]
  Nyckelord :stellar streams; Milky Way; potential; confidence region; orbital approximation; MW; CR; halo; disc; constrain; mass; orbit; simulation; simulated; fitting; likelihood; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The orbital approximation for stellar streams is the assumption that all stars in a stream can be described as following the same orbit. In this thesis, I evaluate this approximation as a method for constraining the potential of the Milky Way. LÄS MER

 2. 2. Föreställningen om mjölk – en kritisk diskursanalys av kommunikationen på mjolk.se

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Timmy Weiffert; Gabriella Persson; [2015]
  Nyckelord :Strategisk Kommunikation; Foucault; Kritisk diskursanalys; Mjölk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur en organisation kan upprätthålla en viss föreställning genom strategisk kommunikation. Detta uppnås genom det empiriska exemplet mjölk, ett livsmedel som under lång tid framställts som objektivt, naturligt och vetenskapligt, vilket lett till en etablerad föreställning om att mjölk är nödvändig i vår dagliga kost. LÄS MER

 3. 3. Alla vägar bär till Lund? - Pendlingsströmmar till Lund 1993-2008

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Timmy Karlsson; [2011]
  Nyckelord :pendling; regressionsanalys; prediktion; Mathematics and Statistics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Pendlingen i Sverige har ökat under en lång tid. I Skåne har utvecklingen varit särskilt påtaglig. Uppsatsens syfte är att undersöka hur pendlingsströmmen till Lunds kommun från fem grannkommuner har utvecklats under perioden 1993-2008 samt att göra en prognos fram till 2015. LÄS MER