Sökning: "Timmy Olofsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Timmy Olofsson.

  1. 1. Information Overload: En kvalitativ studie om attityder när IO-uppstår

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Timmy Olofsson; Mårten Cederholm; [2017]
    Nyckelord :Information overload; attityder; motivation; utbildning.; Technology and Engineering; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur beslutsfattare påverkas av Information overload, vidare vilka underliggande bidragande faktorer orsakar Information overload och slutligen om detta påverkar attityden inom arbetslag. Detta undersöktes med hjälp utav en kvalitativ studie som genomfördes i Skåne län där sex olika respondenter från olika IT-branscher deltog. LÄS MER