Sökning: "Timothy Bengtsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Timothy Bengtsson.

  1. 1. Timotejens uthållighet i vall

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

    Författare :Sebastian Bengtsson; [2015]
    Nyckelord :timotej; uthållighet; perennialitet; kompensationspunkt; övervintring; återhämtning; tillväxt;

    Sammanfattning : Timotej (Phleum pratense L.) är ett mycket vanligt vallgräs i nordliga områden i Europa, Kanada och Japan. Fleråriga vallar kan bestå av perenna gräs och baljväxter. Vallen utgörs oftast av en blandning av flera arter. LÄS MER