Sökning: "Timothy Lindberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Timothy Lindberg.

  1. 1. Öppna och stängda plattformar : En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Timothy Lindberg; [2018]
    Nyckelord :e-handelsplattform; e-handel; plattform; öppen; stängd; fördelar; nackdelar;

    Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att jämföra öppna och stängda e-handelsplattformar för att bättre förstå när respektive plattform är lämplig att använda. För att jämföra plattformarna har fördelar och nackdelar identifierats för de två plattformstyperna. LÄS MER